Privacy verklaring

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente Natasja van Dijk Gewichtsconsulente, gevestigd aan Nijlstraat 13 3207 AL Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.nvdgewichtsconsulente.nl Nijlstraat 13 3207 AL Spijkenisse +31614188547

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons

verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nvdgewichtsconsulente.nl, dan

verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

In het belang van ons gekozen traject bewaar ik de persoonsgegevens 5 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente verstrekt nooit gegevens aan derden. Alleen in samenspraak met jou, zal ik indien nodig je huisarts inlichten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw

persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken

van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een

gespecificeerd verzoek naar info@nvdgewichtsconsulente.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van

je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Natasja van Dijk Gewichtsconsulente zal zo snel mogelijk, maar in

ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Natasja van Dijk Gewichtsconsulente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natasja van Dijk Gewichtsconsulente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nvdgewichtsconsulente.nl